ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
energyAuctions

Γενικοί όροι χρήσης


Εισαγωγή

Η ENERGYTELIA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. , καλούμενη στο παρόν energyTelia δημιούργησε τoν δικτυακό τόπo energyTelia.com για να προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες, πληροφορίες και να παράσχει προς χρήση εφαρμογές λογισμικού σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να κάνουν χρήση των συμβουλευτικών υπηρεσιών, των πληροφοριών  και των εφαρμογών αυτών.

Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να κάνουν χρήση αυτών των συμβουλευτικών υπηρεσιών, των πληροφοριών  και των εφαρμογών λογισμικού  όπως και οι εκπρόσωποί τους κατατάσσονται σύμφωνα με την δήλωσή τους στις παρακάτω κατηγορίες χρηστών:

  •           Επιχειρήσεις & Οργανισμοί καταναλωτές ενέργειας
  •           Οικιακοί καταναλωτές ενέργειας
  •           Προμηθευτές ενέργειας
  •           Σύμβουλοι προμήθειας ενέργειας
  •           Επιθεωρητές προκήρυξης και διεξαγωγής δημοπρασιών
  •           Υποστηρικτές καταναλωτών ενέργειας

Όλα τα ανωτέρω φυσικά  και νομικά πρόσωπα, όπως και οι εκπρόσωποί τους ανεξάρτητα σε ποια κατηγορία ανήκουν σύμφωνα με την δήλωσή τους, στο παρόν θα αναφέρονται εφεξής ως χρήστες.

Η χρήση  του δικτυακού τόπου energyTelia.cοm   διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και η χρήση υπηρεσιών, πληροφοριών και εφαρμογών λογισμικού του δικτυακού τόπου  energyTelia.cοm  προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

Η διοίκηση του δικτυακού τόπου energyTelia.com όπως αυτή έχει οριστεί από την energyTelia δικαιούται να τροποποιεί οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση τους παρόντες Όρους και προϋποθέσεις Χρήσης, με την προϋπόθεση της ενημέρωσης του σχετικού αναρτημένου κειμένου.

H χρήση των πληροφοριών, των υπηρεσιών κα των εφαρμογών λογισμικού του δικτυακού τόπου energyTelia.com  είναι πιθανόν να  ρυθμίζονται μεταξύ αυτού και του χρήστη με ειδικά συμφωνητικά ή ειδικούς όρους χρήσης. Σε αυτή την περίπτωση τα ειδικά συμφωνητικά ή οι ειδικοί όροι χρήσης εννοούνται ένα σύνολο με τους παρόντες όρους. Οι ειδικοί όροι η τα ιδιωτικά συμφωνητικά  υπερισχύουν των γενικών όρων όπου συγκρούονται.

 

Περιεχόμενο – Ευθύνη

Ο δικτυακός τόπος energyTelia.com  δεσμεύεται να καταβάλει κάθε προσπάθεια ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια των πληροφοριών που δημοσιεύονται από τους χρήστες. Σε καμία περίπτωση όμως δεν ευθύνεται, η ευθύνη ανήκει στον δημοσιεύοντα την πληροφορία , είτε η πληροφορία  δημοσιεύτηκε στον δικτυακό τόπο από τον ίδιο, είτε κατ’ εντολή του.

Ο δικτυακός τόπος energyTelia.com δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψει από την αυθαίρετη ή παράνομη ή λαθεμένη  χρήση των πληροφοριών, των υπηρεσιών και των εφαρμογών λογισμικού.

Ο δικτυακός τόπος energyTelia.com σε πολλές περιπτώσεις δύναται να παραπέμπει μέσω "συνδέσμων" ( hyperlinks) ή διαφημιστικών banners σε άλλες ιστοσελίδες ή blogs, οι πάροχοι των οποίων έχουν και την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων και υπηρεσιών τους, αποκλειόμενης κάθε ευθύνης του δικτυακού τόπου energyTelia.com.

Όλο το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου energyTelia.cοm και οι εφαρμοζόμενες μέθοδοι και τεχνικές επίλυσης διαφόρων θεμάτων  αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία  της energyTelia, εξαιρουμένου του περιεχόμενου που επί του οποίου υπάρχουν πνευματικά δικαιώματα  τρίτων.  

 

Υποχρεώσεις Χρηστών

Οι χρήστες δεσμεύονται να μην διακινούν σε τρίτους τις πληροφορίες που λαμβάνουν από τον δικτυακό τόπο energyTelia.cοm

Οι χρήστες υποχρεούνται να  κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση του δικτυακού τόπου energyTelia.com  συμμορφούμενοι  με την Εθνική νομοθεσία , την νομοθεσία της ΕΕ και τρίτων χωρών.

Οι χρήστες συμφωνούν ότι με την χρήση του δικτυακού τόπου  energyTelia.com   (ενδεικτική και όχι περιοριστική αναφορά):

Δεν θα  αποκαλύπτουν πληροφορίες δικές τους ή τρίτων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα των χρηστών ή τρίτων είτε σε συνομιλίες σε πραγματικό χρόνο  (Chat, message boards) είτε κατά τη χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του energyTelia.gr που παρέχει δυνατότητα επικοινωνίας περισσοτέρων των δύο χρηστών

Δεν θα μεταδώσουν ή δεν θα αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που:

  • παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων (πχ πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας),
  • προσβάλει την προσωπικότητα τρίτων (πχ συκοφαντικό, ρατσιστικό) 
  • έρχεται σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη,
  • παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων.

Δεν θα παραπλανήσουν οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου του δικτυακού τόπου energyTelia.com  να ζημιώσουν, με οποιονδήποτε τρόπο, τη φήμη του energyTelia.com, της  energyTelia ή τρίτων, δεν θα θέσουν  με οποιοδήποτε τρόπο σε κίνδυνο την ορθή λειτουργία των εφαρμογών λογισμικού που βρίσκονται στον δικτυακό τόπο.

Δεν θα εγκαταστήσουν και προωθήσουν, με οποιοδήποτε τρόπο,  διαφημίσεις χωρίς άδεια από τον δικτυακό τόπο energyTelia.com  . 

Δεν θα εγκαταστήσουν, δεν θα προωθήσουν και δεν  διαθέσουν περιεχόμενο που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού.

Δεν θα κοινοποιούν σε τρίτους εμπορικές και οικονομικές πληροφορίες  που λαμβάνουν από τον δικτυακό τόπο  energyTelia.com μόνο για δική του χρήση.

Δεν θα συλλέγουν ή  αποθηκεύουν προσωπικά ή όχι δεδομένα σχετικά με άλλους χρήστες.

Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες όρους χρήσης του οι χρήστες υποχρεούνται να αποζημιώνουν τον  δικτυακό τόπος energyTelia.gr για κάθε θετική και αποθετική της ζημία.

 

Κωδικοί Πρόσβασης – Δικαίωμα χρήσης των εφαρμογών λογισμικού και  πρόσβασης στις ηλεκτρονικές Υπηρεσίες.

Για την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο energyTelia.com  και την απόκτηση δικαιώματος χρήσης των εφαρμογών λογισμικού και των  ηλεκτρονικών υπηρεσιών   θα ζητηθούν από τον  δικτυακό τόπο energyTelia.com τα στοιχεία των χρηστών με σκοπό την απονομή σχετικού Κωδικού Πρόσβασης. Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να είναι πάντοτε αληθή, ακριβή, έγκυρα και πλήρη.

Η επικαιροποίηση των ανωτέρω στοιχείων γίνεται με ευθύνη των χρηστών.

Με την αποδοχή των όρων χρήσης, οι χρήστες αναγνωρίζουν ότι οι πληροφορίες προφίλ θα αποτελέσουν τμήμα της βάσης δεδομένων των χρηστών της θα  χρησιμοποιούνται στις διάφορες εφαρμογές λογισμικού για την ολοκλήρωση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τον Κωδικό Πρόσβασης και υποχρεούνται να ειδοποιούν άμεσα τον δικτυακό τόπο energyTelia.gr για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτού και για οποιαδήποτε (ακόμα και για ενδεχόμενη) παραβίαση ασφαλείας. Τα στοιχεία αυτά δεν γνωστοποιούνται από τον δικτυακό τόπο  energyTelia.gr σε τρίτους.

Ο δικτυακός τόπος energyTelia.com δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψει από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του Κωδικού Πρόσβασης από τρίτους, λόγω διαρροής του ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο και διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την καταβολή αποζημίωσης από τον χρήστη, σε περίπτωση που υποστεί οποιουδήποτε είδους ζημία από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του Κωδικού Πρόσβασης.

Ο δικτυακός τόπος energyTelia.com απονέμει κωδικούς πρόσβασης  στις εφαρμογές του δικτυακού τόπου energyTelia.com  μετά από εκτεταμένο έλεγχο των δεδομένων του χρήστη και αποδοχής των γενικών και ειδικών όρων χρήσης.

Βασική προϋπόθεση είναι η ένταξη του φυσικού ή νομικού προσώπου σε μία από τις παραπάνω αναφερόμενες κατηγορίες χρηστών σύμφωνα με την επαγγελματική του ιδιότητα.

Η δήλωση ψευδούς ιδιότητας από το φυσικό ή νομικό πρόσωπο για ένταξή του σε κατηγορία χρήστη διαφορετική από εκείνη στην οποία κατατάσσεται, απαγορεύεται ρητά και ο δικτυακός τόπος energytelia.com   διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την καταβολή αποζημίωσης από τον χρήστη, σε περίπτωση που υποστεί οποιουδήποτε είδους θετική ή αποθετική ζημία.

Ο δικτυακός τόπος energyTelia.com   δικαιούται οποτεδήποτε να αρνηθεί την απονομή Κωδικού Πρόσβασης ή να ακυρώσει απονεμηθέντα κωδικό ή να τερματίσει την παροχή των υπηρεσιών αυτών στο χρήστη και να αρνηθεί οποιαδήποτε τρέχουσα ή μέλλουσα χρήση του δικτυακού τόπου  energyTelia.com  σε περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης η καταγγελίας άλλων χρηστών για μη ορθή συναλλακτική συμπεριφορά.

 

Χρήση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών

Οι Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του δικτυακού τόπου παρέχονται σε Νομικά & Φυσικά πρόσωπα τα οποία:

•           Έχουν σύμβαση χρήσης σε ισχύ, μίας ή περισσοτέρων ηλεκτρονικών υπηρεσιών της energytelia.

•           Έχουν ενεργό κωδικό πρόσβασης και χρήσης των εφαρμογών λογισμικού του δικτυακού τόπου energyTelia.

•           Έχουν αποδεχτεί:

-           Τους γενικούς  όρους χρήσης του δικτυακού τόπου energyTelia.com

-           Τους ειδικούς όρους χρήσης για την αντίστοιχη κατηγορία χρηστών.

-           Τους Γενικούς όρους διεξαγωγής ηλεκτρονικών  αντίστροφων (μειοδοτικών) δημοπρασιών

-           Τους Γενικούς όρους διεξαγωγής ηλεκτρονικών μειοδοτικών διαγωνισμών

Τους ειδικούς όρους  προκήρυξης και διεξαγωγής της  κάθε ηλεκτρονικής  αντίστροφης  (μειοδοτικής) δημοπρασίας.

-           Τους ειδικούς όρους  προκήρυξης και διεξαγωγής του  κάθε ηλεκτρονικού  μειοδοτικού διαγωνισμού..


Cookies

Ο  δικτυακός τόπος  συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών χρησιμοποιώντας τεχνολογίες «cookies». Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/ χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων του δικτυακού τόπου, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές που είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς.

Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης, τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης/χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Ο χρήστης του Ιστότοπου μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμά του για πλοήγηση στο Διαδίκτυο (web browser) κατά τέτοιο τρόπο, ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών  δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώρισή του δε μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

 

Προσωπικά Δεδομένα 

Ο  δικτυακός τόπος energyTelia.com    και η energyTelia αναγνωρίζουν και κατανοούν ότι την ευαίσθητη φύση των  δεδομένων  που αναρτώνται και διακινούνται μέσω των υπηρεσιών συμφωνεί να διαχειρίζεται και να προστατεύει αυτά σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνει στο παρόν. Δύνανται να τηρεί Αρχείο και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των Χρηστών, τα οποία θα περιέρχονται σε γνώση της, μέσω του δικτυακού τόπου energyTelia.com  για την επικοινωνία, για την εξυπηρέτηση των συναλλαγών και την ολοκλήρωση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Η EnergyTelia εφαρμόζει  πολιτική απορρήτου προσωπικών δεδομένων και προβαίνει σε δημόσια δήλωση για τον τρόπο με τον οποίο ο οργανισμός μας εφαρμόζει τις αρχές προστασίας δεδομένων GDPR για την συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

Η πολιτική που εφαρμόζει η energyTelia σύμφωνα με τον νόμο έχει αναρτηθεί και περιγράφεται αναλυτικά.


Εφαρμοσμένο δίκαιο – Δωσιδικία

Οι παρόντες όροι και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια ορίζονται τα καθ' ύλην δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

 

Επικοινωνία

Για κάθε διευκρίνιση σχετική με τον δικτυακό τόπο energyTelia.com οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται στην energyTelia ηλεκτρονικά από τα αντίστοιχα πεδία επικοινωνίας του δικτυακού τόπου energyTelia.com . Η energytelia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, να προσθέτει, να μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του διαδικτυακού της τόπου, τους όρους χρήσης αυτού καθώς και τους όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωση αυτών μέσω του αυτού διαδικτυακού της τόπου. Οι χρήστες του δικτυακού τόπου energyTelia.com παρακαλούνται να ελέγχουν τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η πλοήγηση και παραμονή στον παρόντα διαδικτυακό τόπο συνιστά έμπρακτη αποδοχή των όρων χρήσης και προστασίας προσωπικών δεδομένων κατά τα ανωτέρω.


@2019 EnergyTeliaTM All right reserved.
energyTelia - Live Support
Όνομα:
Email:
Τμήμα:
Θέμα:
Αποδέχομαι τους Όρους και Προϋποθέσεις