ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΟΥ

energy Telia auctions

Πλατφόρμα Εφαρμογών
για την Προκήρυξη &  Διεξαγωγή Ηλεκτρονικών  Δημοπρασιών για την προμήθεια ενέργειας  Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Δημοσίου
σύμφωνα με το άρθρο 34 Ηλεκτρονικοί Πλειστηριασμοί  του Ν 4412/2016 όπως αναμορφώθηκε με τον Ν 4782/2021 (Οδηγία 2014/24/ΕΕ
)
@2019 EnergyTeliaTM All right reserved.
energyTelia - Live Support
Όνομα:
Email:
Τμήμα:
Θέμα:
Αποδέχομαι τους Όρους και Προϋποθέσεις